icon-search
icon-search

YOUNGMONEYBROKE มีความยินดีที่จะทำการคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวนที่ทำการจ่ายเข้า แค่ 2 กรณีดังนี้เท่านั้น

1. ร้านค้าไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามที่ลูกค้าสั่งเข้ามาเท่านั้น

2. นโยบายทางธุรกิจ "การยกเลิกการสั่งซื้อ" กรณีที่ 2

โดยการคืนเงินจะทำการโอนเงินคืน "ผ่านบัญชีลูกค้าที่จ่ายเงินเข้ามาเท่านั้น" และแนบเหตุผลการคืนเงินจากทางร้านค้า

ในกรณีอื่นๆ YOUNGMONEYBROKE ขอสงวนสิทธิ์สินค้าซื้อแล้ว ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี (Non-refundable)


ช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ / customer service
Line OA: @YOUNGMONEYBROKE
Email: business@youngmoneybroke.com


นโยบายการคืนเงินมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างว่างเปล่า
เลือกซื้อสินค้าต่อ